Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Mladečské jeskyně

Prohlídka jeskyní je s průvodcem.   

Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mladečské jeskyně nabízejí atmosféru dávné minulosti. Je to největší a nejstarší sídliště cromagnonského člověka ve střední Evropě. Světově proslulou archeologickou lokalitou je Dóm mrtvých se zbytky ohnišť a kostí pravěkých zvířat a rekonstrukcí dávného rituálu. V jeskyních jsou malebná zákoutí, kde se vedle starých krápníků tvoří i nová výzdoba. Mezi nejkrásnější a téměř neporušené prostory patří v Mladečských jeskyních Chrám přírody nebo Panenská jeskyně. Dominantou a symbolem podzemního systému je přes dva metry vysoký stalagmit nazývaný Mumie.

Romantické putování Novozámeckým areálem v Litovelském Pomoraví

↓ Ochutnávku z okolí najdete zde ↓

Mladečské jeskyně

bylo zde objeveno největší jeskynní sídliště cromagnonského člověka na našem území. Velmi hojné jsou i nálezy kostí pravěkých zvířat – mamutů, jeskynních medvědů, lvů a hyen, ale i jelenů, sobů či koní. Zlomek archeologických nálezů (mezi nimi např. lebku jeskynní hyeny, stoličku mamuta nebo kamenné nástroje dávných obyvatel) si můžeme prohlédnout ve vstupní expozici, většina materiálů, deponovaných v mikulovském zámku však bohužel shořela v r. 1945. Dochovala se pouze část nálezů uložená v Přírodovědném muzeu ve Vídni.

Morava

Morava (německy March, maďarsky Morva, polsky Morawa) je řeka ve střední Evropě, významný levý přítok Dunaje. Protéká stejnojmenným územím v České republice až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem.

Čertův most

2km od penzionu

Čertův most s vyčnívajícím kamenem nad cestou, stejně jako je tomu v zámeckém parku v Lednici. Kamenný most, který nevede odnikud nikam. Vážou se k němu různé pověsti. Podle pověsti je most dílem čerta, který pomáhal vyhrát sázku jednomu ze dvou sousedů který tvrdil, že ho sám stihne postavit za 24 hodin. Ve skutečnosti ale dvě skaliska spojili kamenným mostem Lichtenštejnové při krajinářských úpravách vrchu Třesín v 19. století.

Rytířská síň

3,5km od penzionu

Na vrcholu kopce Třesín se nacházela jedna z nejvýznamnějších a jistě vizuálně nejexponovanějších voluptuárových stavbiček Novozámecka. Romatnická stavba Rytířská síň byla postavena v antikizujícím stylu, na obdélném půdorysu.Byla součástí velkoryse řešeného krajinného areálu v okolí Nových zámků a Mladče patřící do úsovského panství, které od roku 1597 do roku 1945 patřilo Lichtenštejnům.

Chrám přátelství - Templ

5km od penzionu

K Templu (jinak také Chrámu Přátelství) se váže půvabná pověst: Princ Karel, který dlel na Nových Zámcích se svou matkou, aby se zotavil z nemocí, se brzy na jaře zatoulal v tato úžasná místa. U splavu se dostal do moci rusalek, které jej zpěvem a tancem sváděly a sama jejich královna si na prince pomyslela… její ložnice však byla hluboko pod proudem řeky a právě tam prince zvala a on již téměř podlehl, když vtom se objevila lesní panna, která hocha zachránila před náručí královny a tím i před utonutím…princ omdlel a zde, u splavu, jej našla jeho matka. Když se probral, byl zcela zdravý a vyprávěl o zvláštní příhodě..na počest princova uzdravení byl zde vystavěn Chrám Přátelství

Nové zámky u Litovle

5km od penzionu

V 2. polovině 16. století postavili Černohorští z Boskovic nevelký renesanční lovecký zámek, na jehož místě v roce 1690 byl postaven Lichtenštejny rozsáhlejší barokní zámek. Ve 30. letech 18. století byl přestavěn dle plánů A. Beduzziho a v interiérech vyzdoben nástěnnými malbami D. Meninardiho.

V současnosti jej využívá Ústav sociální péče. Zajímavostí je, že stavba má symbolicky 365 oken, 52 dveří a 12 komínů.

Obelisk

5,5km od penzionu

Komín *– zvaný též Obelisk, je další klasicistní stavbou v Novozámeckém areálu. Jedná se o 15 m vysoký čtyřboký komolý jehlan z režných pískovcových kvádrů. Podle jedné z pověstí jej dal vystavět kníže Lichtenštejn v době, kdy v okolí Litovle nastal hladomor a za každý kámen prý dal dělníkům bochník chleba. Podle jiné zkazky byl Komín vztyčen na místě, kde kníže ulovil prvního jelena. Vrátíme se zpět a jdeme dále lesem podle oplocenek až na křižovatku, kde lesní cesta pokračuje rovně, my ale následujeme modrou značku a odbočíme vpravo. Záhy vyjdeme z lesa a po pravé straně se nám otevře pohled na Přírodní rezervaci Novozámecké louky, zatímco vlevo budeme moci obdivovat půvabný zámeček Nové Zámky.

Řimice, kostel sv. Ludmily 

6km od penzionu

Pravoslavný kostel z let 1933 - 1934. Vystavěn byl podle návrhu duchovního otce Andreje Kolomackého z Podkarpatské Rusi. Chrám je jednoduchá stavba ve tvaru hranolu, který je završen odstupněným jehlanem střechy a cibulovitou bání. Na vstupní straně je předřazena nízká čtverhranná přístavba se zvonicí a freskou sv. Cyrila a Metoděje vytvořenou r. 1972 podle kresby Mikoláše Alše.

Arboretum Bílá Lhota

6km od penzionu

které se nachází v Bílé Lhotě na střední Moravě. V arboretu Bílá Lhota rostou nejen domácí dřeviny, ale i vzácné evropské a zámořské stromy. Celkem tu lze napočítat více než 400 druhů listnatých, jehličnatých a stále zelených dřevin ze Severní Ameriky, Japonska, Číny, Malé Asie a dalších zemí. Park byl u zámečku v Bílé Lhotě založen okolo roku 1700 a mnoho exemplářů vysázených v tomto období se zachovalo do dnešních dnů. Zásluhy o dendrologické sbírky má především dendrolog Quido Riedl, který zde v roce 1926 soustředil několik stovek druhů okrasných dřevin a dal arboretu i celkovou podobu.

Památky v širokém okolí

↓ Ochutnávku z okolí najdete zde ↓

Hrad Bouzov

Hrad Bouzov stojí ve stejnojmenné vesnici jihozápadně od města Loštice na středozápadní Moravě. Působí dojmem dobře zachované středověké památky, jeho současná podoba však pochází z romantické přestavby z přelomu 19. a 20. století. Hrad je majetkem České republiky a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav.

Loštice - Muzeum tvarůžků

Nejstarší doložená zmínka o tvarůžcích je z Olomouce (10. ledna 1583). První fotografie výroby tvarůžků vznikla těsně před rokem 1886 v Prostějově a první fotografie v Lošticích před rokem 1900. Historickým snímkem (po roce 1909) je fotografie ze dvora domu č. p. 57 v Lošticích. Uprostřed svých zaměstnanců stojí Alois Wessels. Jeho potomci na stejné adrese jsou posledními výrobci Olomouckých tvarůžků – A. W. spol. s r. o.

Zámek Náměšť na Hané

18km od penzionu

Zámek Náměšť na Hané byl postaven v roce 1766 jako "Horní zámek", jelikož dosavadní sídlo již přestalo vyhovovat moderním požadavkům doby. Jedná se o raně klasicistní stavbu francouzského typu stojící uprostřed kruhového parku. V zámku si můžete prohlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků. V zámeckém areálu se nachází empírová kaple.

Hrad a zámek Úsov

20km od penzionu

Raně gotický hrad Úsov s dispozicí francouzského kastelu byl postaven na rozhraní starého sídelního území a královského hvozdu. Přímo nad městem se vypínají hrad a zámek, což je poměrně řídký případ, kdy původní hrad a pozdější zámek stojí vedle sebe ve vzácné symbióze, aniž by stavba druhého znamenala zánik nebo úplnou přestavbu prvého.Úsovský hrad byl mohutnou středověkou pevností. Poprvé se uvádí roku 1260, kdy ho získal olomoucký purkrabí Jiljí (Idík) z rodu pánů ze Švábenic. Ten získal krátce před tímto datem „úsovský újezd“ jako výsluhu od krále Přemysla Otakara II. a tehdy se již po Úsovu psal. Zřejmě právě on vybudoval uprostřed rozsáhlých lesů nad říčkou Doubravkou kamenný hrad.

Hrad Sovinec

28km od penzionu

Sovinec je hrad ve stejnojmenné obci v krajině Nízkého Jeseníku asi 14 km jižně od Rýmařova ve směru na Uničov. Byl postaven na konci 13. století, později byl pozdně goticky a renesančně rozšířen; přestavby raně barokní. Roku 1945 vyhořel. V těsném sousedství stojí empírový kostel ze čtyřicátých let 19. století.